Feeds:
Innlegg
Kommentarer

De fleste av oss blir klokere med alderen – takk og lov!

Noe av det som fascinerer meg, er hvordan de mellommenneskelige faktorene tvinger seg frem, selv hos de mest saksorienterte. Det er dette som kalles Human upgrade ;o)

Men er dette egentlig noen stor sak? Betyr det mer enn at folk får bedre struktur og kontroll på livene sine eller at de tar frem kreativiteten?

Det viser seg at en økt «forståelse for folk» bedrer resultatene på jobb, både når det handler om gjennomføring og når du skal utvikle nye løsninger. 

Diversity Icebreakerspråk  betyr det at de røde kvalitetene forsterker både blå og grønne prosesser. Human Factors AS v/ Bjørn Z Ekelund har forsket på dette.

Det røde relasjonsperspektivet blir ofte ikke tatt helt på alvor i næringslivet, vi ser ikke alltid verdien av «de rødes» innsats for å skape en god stemning og få alle med – bortsett fra når det skal arrangeres sommerfest eller julebord…

Det som sjelden får oppmerksomhet, er hvordan dette skaper trivsel og trygghet for den enkelte, fellesskap på jobb og engasjement for oppgavene. Dessuten forhindrer det ofte de omkampene som ellers tvinger seg frem «nå som vi var så godt i gang».

 

Altfor ofte forstår vi læring som en «hode-greie», altså med fokus på det kognitive, og vi ser gjerne for oss en lærer eller foreleser som forteller noe til en gruppe elever/studenter.

Hvor mye av det du kan har du lært på denne måten?

Tipper jeg rett, er det bare en liten del av din kompetanse som er skapt gjennom slik enkel påfyll av informasjon.

Den beste læringen oppstår når også kroppen og følelsene involveres,
tenk «hodet, hjertet, hånda».

Dette er grunnen til at jeg aldri holder kurs uten aktiv involvering fra deltagernes side, at samtlige deltagere på prosesslederutdanningen Playmaker må jobbe med sitt eget case underveis og får veiledning på dette, og at jeg har laget Otium Sanserom slik at det er lett å lykkes med involvering og engasjement.

Du kjenner kanskje til kompetanseformelen? En annen måte å si det samme på, bare enda mer bastant, er at hvis en av faktorene er null, blir kompetansen lik null:

Kompetanse = kunnskap x vilje (motivasjon) x evne (erfaring)

Kunnskap handler mye om fakta og sammenhenger, om å sette opp en knaggrekke som ting kan henges på – da havner ikke alt i en haug på gulvet ;o)

Viljen krever mobilisering av følelser og styrkes særlig gjennom opplevd relevans
– har dette noe med meg, mine behov og interesser å gjøre?

Evnen etableres gjennom handling – øvelse gjør mester!

Det var slik du lærte å sykle, var det ikke?

Remix var tema for NHO-konferansen i forrige uke. Mange overbevisende innspill rundt behovet for å tenke nytt, jobbe annerledes, tilpasse seg en ny virkelighet.

Det er ikke vanskelig å se behovet og være enig i dette. Samtidig er det krevende for den enkelte leder/bedriftseier å finne eller skape de nye mulighetene og få med seg organisasjonen på endringer.

Verden er kompleks og tempoet øker fortsatt. Ingen kan lenger ha den fulle oversikten eller komplett kompetanse på mer enn et rimelig smalt område.

For å se nye muligheter trenger vi overblikk og vidsyn i tillegg til dybdeforståelse av egen ekspertise og kunders behov. Ingen klarer det alene. For å mestre Remix må vi samarbeide og være kreative sammen.

Nå er det delte meninger om det er mulig å være kreative sammen med andre. Se f.eks. denne videoen fra NHH hos forskning.no hvor de trekker frem fenomener som social loafing for å forklare at team samler færre ideer enn enkeltpersoner i eksperimenter.

Min erfaring er at gode kreative prosesser ikke oppstår av seg selv. De må planlegges og ledes, med respekt for deltagerne, målet og det som måtte oppstå underveis.

Det handler mye om samspill og kommunikasjon, dynamikk, refleksjon og beslutninger. Trygghet, tydelighet og en leken innstilling til å prøve ut noe nytt.

Bonusen med å kjøre gode prosesser, er at du i tillegg til å finne nye løsninger, skaper et engasjement for å sette disse ut i livet – fordi den som deltar i en prosess forstår så mye mer av hvorfor, hva og hvordan enn en som blir forelagt en ferdig løsning.

God prosessledelse krever en velfylt verktøykasse og kompetanse til å bruke den etisk og målrettet. Denne kompetansen må læres – og øvelse gjør mester. Hvilke verktøy kan brukes til hva? Hvorfor? Hvordan?

I 2013 var jeg med på å starte prosesslederutdanningen Playmaker. Siden da har vi fått lov til å følge en rekke dyktige og engasjerte ressurspersoner på veien til å bli Playmakere. Noen av dem var allerede drevne prosessledere da de startet, andre startet på null. På Playmakerbloggen kan du lese litt om noen av deres erfaringer og finne info om Playmaker.

Playmaker-42

Jeg anbefaler også IdeaConnects intervju av Wayne Fisher hos Procter & Gamble om kreative prosesser i gruppe, åpen innovasjon og viktigheten av å definere problemet som skal løses.

Det er for tiden stor diskusjon om resultater i skolen – hvilke skoler og regioner som skårer best på PISA-tester og standpunktkarakterer og hva som skal til for å bli bedre.

Fokus synes å være på lærernes kompetanse, at den må økes. Gjerne flere Mastergrader i matematikk.

Jeg skulle ønske at fokuset var på å gi lærerne tid og rom for å benytte sin relasjonskompetanse i møte med elevene. Lærerne ville da blitt enda flinkere til dette, elevene ville bli tryggere og føle tilhørighet, både trivsel og skoleresultater ville økt betydelig.

Det er forsket mye på skolen og det som trer frem som det mest avgjørende for å lykkes er nettopp dette: Den gode relasjonen mellom lærer og elev.

Se gjerne Jan Spurkelands bok Relasjonspedagogikk og dette innlegget fra lærer Andreas Stien-Leenderts i Dagbladet.

Å lykkes med ledelse handler mye om å lede hver enkelt medarbeider på den best egnede måten – det finnes ingen «one size fits all».

Norges fremste kapasitet på relasjonsledelse, Jan Spurkeland, har nylig gitt ut en bok om tilpasset ledelse hvor han deler av sin innsikt og erfaring angående

  • nøkkelen til hver enkelt medarbeiders motivasjon
  • hvordan du kan bli kvitt dårlige relasjoner og
  • hvordan du kan øke engasjement, produktivitet og prestasjoner

og mye mer. Tirsdag 9.6. holder han kurs på Otium Sanserom, det anbefales på det varmeste.

Her kan du lese hva Ukeavisen Ledelse har skrevet om boka.

Jan Spurkeland Ukeavisen Ledelse

IMG_3531

Noen oppgaver er enkle å løse – nærmest på autopilot – fordi den samme oppskriften fører deg til målet (det samme), hver gang. 

I en verden som endrer seg stadig raskere, blir det stadig færre slike oppgaver. I tillegg blir mange av dem automatisert – når noe skal gjøres likt hver gang, leverer roboter/dataprogrammer varene bedre enn mennesker.

Samtidig møter vi stadig oftere problemstillinger hvor løsningen ikke er åpenbar, eller hvor den metoden vi har brukt hittil, ikke gir så gode resultater som vi ønsker.

Da trenger vi gode prosesser med relevante verktøy for å komme i mål. Vi trenger tid og rom for å tenke nye tanker, dele og bygge på hverandres innsikt, kreativitet og kompetanse. Slik kan vi lettere finne muligheter og velge strategier for de gode løsningene.

IMG_3532

Noen er redde for å involvere for mange i utviklings- eller endringsprosesser, gjerne fordi de tenker at det vil skape motstand hvis innspill ikke tas til følge.

Det er forståelig, men erfaring viser at det å bli tatt med på råd øker engasjementet for prosessen og motivasjonen for å gjennomføre det nye – selv når egne innspill ikke preger den valgte løsningen.

Forutsetningen for å lykkes med prosesser ligger primært i god prosessledelse. Det gjelder å velge en dyktig prosessleder, gjerne en Playmaker. Videre er virksomhetenes kultur og rammebetingelser samt de involvertes trygghet og kompetanse viktige suksessfaktorer.

Fremtidens suksess handler mer om å legge til rette for engasjement og involvering gjennom gode prosesser, enn om å motivere folk til å nå et «big hairy goal» satt av Sjefen.

Husker du sist du gikk glad og fornøyd fra et møte – ikke fordi det endelig var ferdig, men fordi dere hadde jobbet godt sammen og kommet i mål?

Har du tenkt over hva det er som skiller de gode, inspirerende møtene fra de som tapper deg for energi?

Rom for kreativitet

Noen møterom virker bedre enn andre.

Jeg har tenkt mye over dette, særlig da jeg utviklet konseptet for Otium Sanserom og mens jeg har samarbeidet med mange dyktige kunder og samarbeidspartnere for å planlegge gode møter her på huset. I denne bloggen har jeg samlet noen tips og ideer som jeg mener er viktige for å skape gode møter. Til nytte og inspirasjon før en lang høst med stor møtevirksomhet ;o).

Involvering skaper engasjement

Involvering skaper engasjement

Hvorfor vil du arrangere dette møtet?

Den største kostnaden ved et møte er deltagernes tid. Det er derfor viktig å tenke igjennom om et møte i det hele tatt er riktig måte å nå dette målet på. Finnes det bedre egnede og mer tidseffektive måter å løse dette på? Hvorfor er det viktig at dere møtes?

Hva er formålet med møtet?

Det finnes mange utfordringer som kan løses ved å kalle sammen til et møte. Videre arrangeres møter ut fra en rekke andre hensyn. Det er uansett avgjørende å vite hvorfor et møte skal holdes, om det er å få frem ideer, ta en beslutning eller rett og slett at det er på tide å møtes ansikt til ansikt. Samtlige deltagere på møtet bør få vite hva dette målet er – og gjerne også hva det forventes at de bidrar med (før, under og/eller etter møtet).

Hvem bør delta på møtet?

Inviterer du til møter litt basert på hierarki og gammel vane? Vurder hvem du tror har interesse av å delta og mulighet til å bidra – alt etter hvilket formål møtet har. Tror du ikke det kunne vært forfriskende med innspill fra noen som du ikke møter med hver uke? Bruker du å invitere noen kun som ”alibi”, vil disse sikkert være glade for å få relevant info før og etter møtet og la deltagelsen være opp til eget initiativ. En ekstern møteleder er nyttig i prosesser.

Det gamle Tukthuset i Trondheim

Det gamle Tukthuset i Trondheim

Hvor og når skal møtet finne sted?

Velg møtested i forhold til formålet med møtet, det er et av dine viktigste verktøy. Det er forskjell på hvilken arena som passer best for et informasjonsmøte, en kreativ prosess eller jobbing med team og relasjoner. Generelt er det likevel slik at vi yter best når vi har det bra, at det ofte er nyttig å komme seg ut av eget hus og at et urolig, trist eller ubekvemt møterom tar mye energi og er lite hensiktmessig.

Hvor mye haster det å gjennomføre møtet? Hvor lang tid trenger deltagerne på å forberede seg? Tenk deg om to ganger før du sender ut forespørsel om flere alternative tidspunkt til en rekke personer – dette kan bli tidkrevende. Det er ofte mer effektivt å velge en dag litt lenger frem i tid enn å prøve å finne ledig tid i neste uke. Jeg anbefaler http://www.doodle.com for å finne tidspunkt som passer for flere.

gruppearbeid

Erfaringsdeling i små grupper øker engasjementet

Hvordan vil du strukturere møtet?

Agenda, møteregler, variasjon, deltagelse og pauser er viktige stikkord her. Huskeregelen VEI (variasjon, energi, involvering) er en nyttig sjekkliste for å skape et engasjerende møte.

Hvis du legger gode, gamle Maslow og hans behovshierarki på minnet når du planlegger dagen, har du større sjanse til å få fokuserte og oppmerksomme møtedeltagere. Fjern distraksjoner som sult, tørst og annet fysisk ubehag, mobiltelefoner og andre forstyrrelser samt unødig utrygghet. Variert sansepåvirkning åpner for bedre læring og refleksjon og hindrer oss i å kun surfe på vedtatte sannheter og innlærte tankemønstre.

Ved møter av lengre varighet, kan det være lurt å bryte opp med gruppearbeid og/eller individuell refleksjonstid. Gruppearbeid fordi det ofte kan være viktigere og mer effektivt at alle får snakke enn at alle får høre alt. Diskusjoner som innledes med noen minutters individuell refleksjon og personlige notater blir ofte mer matnyttige. Dette fordi dere slik får frem flere momenter enn når den første som snakker velger retning for hele gruppen.

Husk også å ta pauser FØR dere merker at de trengs og la dem fylles av bevegelse, småprat, mat/drikke, frisk luft og evt. nødvendige ærend. UNNGÅ aktiviteter som tar oppmerksomheten bort fra møtets agenda, så som å sjekke mail eller ringe kontoret.

Ta i bruk mer av verktøykassa!

Ta i bruk mer av verktøykassa!

Hjelp og hjelpemidler

Ta dere tid til å ”varme opp” gruppa, særlig hvis dere skal jobbe kreativt eller med relasjoner. Å etablere trygghet og tilstedeværelse før dere begynner å jobbe gir større effektivitet underveis. Husk at smil og godt humør er smittsomt og energiskapende.

Ved kreative prosesser er det gull verdt å ha med seg en moderator som kun styrer prosessen og ikke bidrar med egne ideer. Ta også felles ansvar for å gi livshjelp til ferske ideer, en metode er at den første som sier noe etter at en ny ide kommer frem, tar rollen som idéengel og sier noe positivt om idéen..

Visualisering er viktig, men det må ikke alltid være Powerpoint. Tegn, vis, bygg og lag knagger for viktige momenter – eller beveg dere litt rundt og knytt ulike tema og beslutninger opp mot ulike steder. Ta sjansen på å vise hvor god/dårlig du er til å tegne ;o).

Hva skal skje etterpå?

Bli enige om hva som skal skje videre og hvem som har ansvar for hvilken oppfølging innen hvilke frister. Blir du for diffus her risikerer du at møtet/prosessen virker mot sin hensikt.

Husk Otium Sanserom – møterom som virker!

Vi holder til i et 300 år gammelt hus i Trondheim sentrum, innredet for møter og prosesser hvor du vil involvere og skape engasjement. Her legges alt til rette for at du skal lykkes med avdelingssamlinger, fagdager og strategimøter. Se mer om Otium Sanserom her!

Inspirerende grupperom på Otium

Inspirerende grupperom på Otium